Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Thủ tục hợp nhất công ty

Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.

Thủ tục hợp nhất Công ty được pháp luật quy định như sau:

- Các Công ty bị hợp nhất chuẩn bị Hợp đồng hợp nhất.
- Các Thành viên, Chủ sở hữu công ty hoặc các Cổ đông của các Công ty bị hợp nhất thông qua Hợp đồng hợp nhất, Điều lệ Công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký kinh doanh Công ty hợp nhất theo quy định. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo Hợp đồng hợp nhất.
thu tuc hop nhat cong ty
 
Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.
- Trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

- Sau khi đăng ký kinh doanh, các Công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các Công ty bị hợp nhất.
Hãy liên hệ với Bravolaw để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất! Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

0 nhận xét:

Đăng nhận xét