Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Mẫu thông báo giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

Tên DN:                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ......../TB                                                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                                             -----------------------------
............, ngày .......... tháng ........... năm 200....


THÔNG BÁO
V/v: GIẢI THỂ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư


  1. Tên doanh nghiệp:..............................................................................................................................
-          Số Giấy CN ĐKKD:..................................... ngày cấp:........................... nơi cấp:................................
-          Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................................
-          Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh:....................................................................................................
  1. Họ tên chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật):..............................................................
-  Số CMND:..................................................... ngày cấp:........................... nơi cấp:................................
-  Địa chỉ thường trú:................................................................................................................................
THÔNG BÁO GIẢI THỂ CHI NHANH DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp ....................................... tiến hành giải thể chi nhánh doanh nghiệp .......................
-          Số Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động:......................... ngày cấp:.....................................................
nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM
-          Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................... ............................................
-          Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: ............ .........................................

         Kể từ thời điểm thành lập tới nay, chi nhánh doanh nghiệp ........................ không ký kết bất kỳ hợp đồng và không vay nợ của tổ chức, cá nhân nào. Mọi hợp đồng và các khoản nợ đều do doanh nghiệp .............................. ký kết và chịu trách nhiệm  chi trả. Các nghĩa vụ hợp đồng mà chi nhánh có trách nhiệm  thực hiện được hoàn tất vào ngày ............. (trường hợp chưa thanh lý hết, doanh nghiệp phải cam kết thanh toán). Nếu có phát sinh tranh chấp về sau, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
       
        Chi nhánh đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế vào .............. ( Trường hợp chi nhánh còn nợ thuế thì doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm chi trả).
  
Chi nhánh doanh nghiệp sử dụng ............. lao động. Vào thời điểm ............, chi nhánh đã thanh toán dứt điểm các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp xin thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những nội dung thông báo trên.
                                                                     ......, ngày     tháng    năm 200...
                                                             ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP    
                                                           HOẶC CHỦ DOANH NGHIỆP
                                                       (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét