Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Mẫu Đơn xin chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bảo hiểm

PHỤ LC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 ca Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
....., ngày.... tháng.... năm ...
ĐƠN XIN CHIA, TÁCH, SÁP NHP, HỢP NHT, CHUYN ĐI HÌNH THỨC
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Chúng tôi là:
- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:……do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm....
- Vốn Điều lệ/Vốn được cấp:
- Địa chỉ trụ sở chính:
Đ nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho công ty chúng tôi được chia, tách, sáp nhập, hp nhất, chuyển đổi hình thức như sau:
- Tóm tắt nội dung chính của việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức:
- Lý do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức:
Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật v tính chính xác, trung thực của Đơn này và h sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)
Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng du)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét