Thủ tục tách công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại...

Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Điều 150, Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 17 Nghị định 88/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục chia, tách doanh nghiệp được quy định như sau...

Chuyển đổi loại hình công ty

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi...

Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/6/2010) hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh thì người mua phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân...

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh...

Bravolaw - Nơi hội tụ các chuyên gia tư vấn trình độ cao, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn luật.

Phong cách làm việc trẻ và năng động giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tối đa cho mỗi công việc. Chúng tôi luôn tạo ra dịch vụ với giá trị cao nhất và tiết kiệm nhất cho khách hàng.

Hotline: 0947 074 169 - 04 858 776 41 - 04 858 776 42.

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Các loại hình doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam

Theo Luật doanh nghiệp Việt Nam 2005 thì có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay là: Doanh Nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.
Luật này cũng quy định rõ tính chất, trách nhiệm, cơ chế hoạt động, cơ cấu tổ chức… của từng loại hình khác nhau:


1. Doanh Nghiệp Tư Nhân. 
 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất, cơ cấu gọn nhẹ nhất phù hợp nếu một mình bạn bỏ vốn kinh doanh trong thị trường nhỏ. Doanh nghiệp tư nhân  tạo sự tin tưởng cho khách hàng hơn các loại hình khác do quy định “chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình”. Tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có quy định ngành nghề giống nhau, nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì các ngành nghề kinh doanh sau khách hàng thường lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân: Dịch vụ phụ vụ cà phê, nước giải khát, dịch vụ ăn uống, bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng, bán tạp hóa, bán văn phòng phẩm, quà lưu niệm, bán buôn, bán lẻ thực phẩm…

2. Công ty TNHH một thành viên. 
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
 • Không được giảm vốn điều lệ
Đây là loại hình khá đặc biệt và khá phổ biến ở Việt Nam nhờ cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, đơn giản, chủ sở hữu cũng chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn điều lệ đã đăng ký của công ty. Chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc tổ chức, có thể thuê, mướn giám đốc/ tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật). Loại hình này phổ biến với rất nhiều ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn là 1 tổ chức muốn thành lập 1 công ty con, hoặc cá nhân có đủ năng lực tài chính thì đây là 1 loại hình kinh doanh phù hợp nhất.
3. Công ty TNHH hai thành viên trở lên. 
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: có 2 Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Được quyền chuyển nhượng phần vốn góp, thay đổi thành viên góp vốn
Đây là loại hình phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay, phù hợp với mọi quy mô, lĩnh vực kinh doanh. Nếu bạn muốn hùn với với cá nhân hoặc tổ chức để kinh doanh thì đây là sự lựa chọn thích hợp.

4. Công ty cổ phần
 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
 • Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty
Nếu bạn muốn mở công ty có ít nhất 3 cá nhân hoặc tổ chức thì cổ phần là loại hình phù hợp. Đây là lựa chọn của đa phần các công ty lớn, kinh doanh những ngành nghề đòi hỏi vốn, kinh nghiệm và uy tín như; Bất động sản, khách sạn, du lịch… Tuy nhiên nó phù hợp cho tất cả các ngành nghề kinh doanh pháp luật Việt Nam cho phép.

Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

PHỤ LỤC III-12

TÊN DOANH NGHIỆP
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
Thời gian tạm ngừng: …………………………………………………
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm …………………
Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ………………
Lý do tạm ngừng:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệpchuyen doi loai hinh doanh nghiep

Tư vấn thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tại Bravolaw

1. Tư vấn các loại hình chuyển đổi doanh nghiệp:
-  Tư vấn chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại.
-  Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.
-  Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.
-  Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên và ngược lại.  
2. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
-   Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty.
-   Tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  
3. Cam kết của Bravolaw sau khi chuyển đổi doanh nghiệp:
-   Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chuyển đổi công ty.
-   Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung chuyển đổi công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Thủ tục giải thể công ty

I. Thủ tục giải thể công ty tại công ty chúng tôi

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể công ty;
2.
Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty;
3.
Kiểm tra, soát sét và hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế;
4.
Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế;
5.
Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp tại cơ quan thuế;
6.
Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty;
7.
Trả dấu tại cơ quan công an và nhận thông báo thu hồi dấu;
8.
Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/ Sở Kế hoạch và Đầu tư;
9.
Nộp thông báo thu hồi dấu và nhận kết quả thu hồi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạc và Đầu tư;
10.
Kiểm tra, theo giỏi tiến trình; kịp thời thông báo cho quý công ty.

II. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

III. Công ty chúng tôi đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục giải thể doanh nghiệp

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi tiến hành soạn hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân
- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT;

IV. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua http://www.bravolaw.vn
- Tư vấn miễn phí qua hotline: 04 858 776 41 – 04 858 776 42 – 0947 074 169
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí, được cung cấp dịch vụ tư vấn làm thủ tục giải thể công ty tốt nhất bởi các luật sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm.

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp


Để các Doanh nghiệp dễ dàng cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư, Bravolaw tư vấn cụ thể về việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp như sau:


Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại Bravolaw:

1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
-  Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp.
-  Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đề nghị mức giá.
2. Tư vấn xây dựng bản chào
-  Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.
-  Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành.
-  Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập & doanh nghiệp cung cấp.
3. Tư vấn chiến lược mua-bán, sáp nhập
-  Chọn lựa hình thức (mua/bán, sáp nhập).
-   Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch.
-   Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.
4. Tư vấn xây dựng, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng
-  Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.
-  Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược.
-  Tư vấn về hoạt động sau mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt động, kinh doanh,…)
5. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5.1 Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp:
-  Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập công ty;
-  Tư vấn Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
-  Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;
-  Tư vấn Phương án sử dụng lao động;
-  Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
-  Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
-  Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.
5.2 Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
-  Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập.
-  Tiến hành các thủ tục sáp nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
6. Cam kết của Bravolaw sau khi sáp nhập doanh nghiệp:
-  Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc sáp nhập.
-  Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung sáp nhập.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Thủ tục chia tách doanh nghiệp


Điều 150, Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 17 Nghị định 88/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục chia tách doanh nghiệp được quy định như sau:

thu tuc

Thủ tục chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần:
Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng của cổ đông bị chia, tách thông qua quyết định chia, tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Quyết định chia, tách công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây :
 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tách;
 2. Tên các công ty được chia, tách sẽ thành lập;
 3. Nguyên tắc và thủ tục chia, tách tài sản công ty;
 4. Phương án sử dụng lao động;
 5. Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu của công ty bị chia sang công ty mới thành lập;
 6. Giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách. Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia (đối với trường hợp chia công ty);
 7. Thời hạn thực hiện chia, tách công ty.
Quyết định chia tách phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Mẫu Đơn xin chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bảo hiểm

PHỤ LC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 ca Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
....., ngày.... tháng.... năm ...
ĐƠN XIN CHIA, TÁCH, SÁP NHP, HỢP NHT, CHUYN ĐI HÌNH THỨC
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Chúng tôi là:
- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:……do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm....
- Vốn Điều lệ/Vốn được cấp:
- Địa chỉ trụ sở chính:
Đ nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho công ty chúng tôi được chia, tách, sáp nhập, hp nhất, chuyển đổi hình thức như sau:
- Tóm tắt nội dung chính của việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức:
- Lý do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức:
Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật v tính chính xác, trung thực của Đơn này và h sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)
Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng du)

Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán


Phụ lục 13. Mẫu Giấy đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________
            ..., ngày ... tháng ... năm ...
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
-          Công ty (tên đầy đủ và chính thức của  công ty ghi bằng chữ in hoa)
-          Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:..... do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.... tháng.... năm....
-          Vốn điều lệ:
-          Địa chỉ trụ sở chính:
-          Điện thoại: ....                Fax:...               Website:.....
Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán như sau:.............
Lý do đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán: ...........................................................................
Chúng tôi cam kết sau khi công ty chúng tôi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán theo đúng pháp luật.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ kèm theo:                                                                    (Tổng) Giám đốc
(Liệt kê đầy đủ)                                                                    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

Tên DN:                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ......../TB                                                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                                             -----------------------------
............, ngày .......... tháng ........... năm 200....


THÔNG BÁO
V/v: GIẢI THỂ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư


 1. Tên doanh nghiệp:..............................................................................................................................
-          Số Giấy CN ĐKKD:..................................... ngày cấp:........................... nơi cấp:................................
-          Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................................
-          Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh:....................................................................................................
 1. Họ tên chủ doanh nghiệp (hoặc người đại diện theo pháp luật):..............................................................
-  Số CMND:..................................................... ngày cấp:........................... nơi cấp:................................
-  Địa chỉ thường trú:................................................................................................................................
THÔNG BÁO GIẢI THỂ CHI NHANH DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp ....................................... tiến hành giải thể chi nhánh doanh nghiệp .......................
-          Số Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động:......................... ngày cấp:.....................................................
nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM
-          Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................... ............................................
-          Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: ............ .........................................

         Kể từ thời điểm thành lập tới nay, chi nhánh doanh nghiệp ........................ không ký kết bất kỳ hợp đồng và không vay nợ của tổ chức, cá nhân nào. Mọi hợp đồng và các khoản nợ đều do doanh nghiệp .............................. ký kết và chịu trách nhiệm  chi trả. Các nghĩa vụ hợp đồng mà chi nhánh có trách nhiệm  thực hiện được hoàn tất vào ngày ............. (trường hợp chưa thanh lý hết, doanh nghiệp phải cam kết thanh toán). Nếu có phát sinh tranh chấp về sau, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
       
        Chi nhánh đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế vào .............. ( Trường hợp chi nhánh còn nợ thuế thì doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm chi trả).
  
Chi nhánh doanh nghiệp sử dụng ............. lao động. Vào thời điểm ............, chi nhánh đã thanh toán dứt điểm các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp xin thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những nội dung thông báo trên.
                                                                     ......, ngày     tháng    năm 200...
                                                             ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP    
                                                           HOẶC CHỦ DOANH NGHIỆP
                                                       (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh


dang ky tam ngung kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 năm.
4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.
5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu


- Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
- Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ.
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi của người lao động đã được giải quyết;
- Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).


- Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.
- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).
- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc huỷ con dấu (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp);
- Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
- Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo 
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội 
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu


- Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp;
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
- Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.


- Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).
- Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
- Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp);
- Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
- Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo 
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội 
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

2.  Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

3.  Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.
4.  Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)
5.  Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).
6.  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo 
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHỤ LỤC III-13

TÊN DOANH NGHIỆP
Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO
V/v giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………..   
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:
Quyết định giải thể số: ……………… ngày ……./……../    
Lý do giải thể:    
……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………......
Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mọi thắc mắc về các mẫu văn bản pháp luật xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo 
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội 
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

Thủ tục tách công ty

Quy định về thủ tục tách công ty theo điều 151 Luật doanh nghiệp như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

tach cong ty

2. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:
a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định tách công ty quy định tại điểm a khoản này.
3. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo
Địa chỉ: số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42