Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHỤ LỤC III-13

TÊN DOANH NGHIỆP
Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO
V/v giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………..   
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:
Quyết định giải thể số: ……………… ngày ……./……../    
Lý do giải thể:    
……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………......
Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mọi thắc mắc về các mẫu văn bản pháp luật xin liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo 
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội 
Hotline: 0947 074 169 – 04 858 776 41- 04 858 776 42

0 nhận xét:

Đăng nhận xét