Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

PHỤ LỤC III-12

TÊN DOANH NGHIỆP
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: ………….
…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
Thời gian tạm ngừng: …………………………………………………
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm …………………
Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ………………
Lý do tạm ngừng:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét