Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán


Phụ lục 13. Mẫu Giấy đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________
            ..., ngày ... tháng ... năm ...
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
-          Công ty (tên đầy đủ và chính thức của  công ty ghi bằng chữ in hoa)
-          Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:..... do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.... tháng.... năm....
-          Vốn điều lệ:
-          Địa chỉ trụ sở chính:
-          Điện thoại: ....                Fax:...               Website:.....
Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán như sau:.............
Lý do đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán: ...........................................................................
Chúng tôi cam kết sau khi công ty chúng tôi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán theo đúng pháp luật.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ kèm theo:                                                                    (Tổng) Giám đốc
(Liệt kê đầy đủ)                                                                    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét